logo

Wzór umowy członkowskiej

Umowa członkowska Klubu PRO-FITNESS SF1

Członek Klubu: Dane kontaktowe

imię i nazwisko

adres zamieszkania

seria nr dowodu osobistego

telefon

adres email

nr członkowski

  1. Na podstawie niniejszej umowy Klub PRO-FITNESS SF1 w Warszawie przy ul. Kowelskiej 10,03-432 Warszawa przyjmuje w/w osobę w poczet członków oraz zobowiązuje się wydać Kartę Członkowską

  1. Członek Klubu ma prawo do korzystania z usług świadczonych przez Klub zgodnie z

           regulaminem klubu stanowiącym integralną część niniejszej umowy

  1. Członek Klubu niniejszym oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu klubu i zobowiązuje

           się do jego przestrzegania.

  1. Członek Klubu niniejszym oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy znajduje się w stanie

           zdrowia pozwalającym mu na korzystanie z usług świadczonych przez Klub PRO-FITNESS SF1.

           Jednocześnie jest świadom zagrożenia zdrowia wywołanego nadmiernymi obciążeniami

           podczas ćwiczeń.

  1. Dane osobowe Członków Klubu będą przetwarzane i wykorzystywane przez Klub wyłącznie

           w celach związanych z realizacją zawartych z Klubem umów. Dane osobowe będą

           przechowywane w siedzibie Klubu, a na potrzeby wystawiania dokumentów księgowych

           również w formie elektronicznej w osobnej bazie danych, zabezpieczonej przed dostępem

           osób trzecich.

     6. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas :

         a) …………………………….…….. (1, 3, 6 miesięcy) licząc od dnia aktywacji karty członkowskiej.

         b) nieokreślony licząc od dnia aktywacji karty członkowskiej

     7. Tytułem wynagrodzenia za świadczone usługi Klubowicz zobowiązuje się do zapłaty aktualnie

        obowiązującej w dniu zawarcia niniejszej umowy ceny, zgodnie z cennikiem Klubu, za

        następujące usługi:

        karnet:...................................

        wartość karnetu:.....................

        płatność: gotówka/karta/przelew

     8. Uwagi dodatkowe:

  

Data i podpis przedstawiciela Klubu PRO-FITNESS SF1                                                    Data i podpis Klubowicza

Regulamin PRO-FITNESS SF1

Regulamin Klubu

 

WSTĘP

Osoba korzystająca z usług oferowanych przez kluby PRO-FITNESS SF1 (Członek Klubu), zawiera Umowę na korzystanie z fitness klubu (dalej „Umowa”) z:

Łukasz Izdebski  F.U.H. PRO-FITNESS SF1 z siedzibą w Warszawie przy ul. Kowelskiej 10, 03-432 Warszawa, NIP: 821-141-47-60, Regon:

 

DEFINICJE

1) Podstawowe pojęcia zastosowane w niniejszym Regulaminie:

a) PRO-FITNESS SF1 - firma (o której mowa we wstępie powyżej) z którą Członek Klubu zawiera Umowę.

b) Członek Klubu- osoba korzystająca z usług oferowanych przez PRO-FITNESS SF1, która spełniła warunki określone w punkcie 2 poniżej;

c) Klub – firma PRO-FITNESS SF1

g) Opłata członkowska - opłata umożliwiająca korzystanie z usług oferowanych przez Klub;

h) Opłata wpisowa - opłata, która może zostać naliczona w związku z uzyskaniem Statusu Członka Klubu;

m) Karnety – wszystkie karnety z oferty PRO-FITNESS SF1 dostępnej na stronie www.silownia-sf1.pl.    PRO-FITNESS SF1 zastrzega sobie możliwość ograniczeń ilościowych dostępnych Karnetów;

n) Umowa - umowa o umożliwienie korzystania z usług Klubu wyłącznie przez klientów zawarta na okres długości wybranego Karnetu lub na czas nieokreślony;

 

CZŁONKOSTWO

2) Status Członka Klubu PRO-FITNESS SF1 uzyskuje się po spełnieniu poniższych warunków:

a) rejestracja w recepcji klubu

b) uiszczenie opłaty członkowskiej i w określonych przypadkach również opłaty wpisowej;

3) Dostęp do klubu oraz prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub uzyskuje Członek Klubu po otrzymaniu Karty klubowej lub Karty wejściowej (karta umożliwiająca samodzielny dostęp do klubu)

4) Utrata członkostwa następuje:

a) z upływem czasu na jaki została zawarta Umowa;

b) w przypadku Umów zawartych na czas nieokreślony z chwilą braku uiszczenia opłaty członkowskiej za kolejny okres w terminie 7 dni od jego zakończenia.

e) w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie

5) PRO-FITNESS SF1 zastrzega sobie prawo do pozbawienia Członka Klubu prawa członkostwa ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji podania nieprawdziwych, niepoprawnych czy też wątpliwych danych personalnych oraz kontaktowych.

6) PRO-FITNESS SF1 zapewnia swoim Członkom Gwarancję Stałej Ceny Umów zawartych na czas nieokreślony.

7) Członkiem Klubu może zostać osoba nieposiadająca przeciwwskazań lekarskich, która ukończyła 18 rok życia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

8) W przypadku wystąpienia przeciwwskazań lekarskich osoba może zostać Członkiem Klubu na własne ryzyko.

 

PŁATNOŚCI

9) Płatność za karnet można dokonać gotówką, kartą lub blikiem w recepcji klubu.

 

KORZYSTANIE Z KLUBU

10) Ustala się następujące zasady korzystania z Klubu:

a) każdy Członek Klubu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania;

b) Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Członek Klubu ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należących do Klubu;

c) wstęp do Klubu w ramach karty wejściowej dozwolone są jedynie przy użyciu portali wejściowych, po zeskanowaniu karty. Członkowie klubu zobowiązani są do pojedynczego korzystania z portali. Niedozwolone jest jednoczesne przebywanie w kabinie 2 lub więcej osób jak również umożliwienie wejścia do Klubu osobom trzecim poprzez otwarcie portali lub przez udostępnienie karty.

d) utratę karty wejściowej, w tym jej zgubienie lub kradzież należy niezwłocznie zgłosić ( nie później niż w ciągu 24h od jej utraty) pod numerem 693 20 35 42 lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zachowanie sprzeczne z powyższym uznane będzie za naruszenie zasad obowiązujących w Klubie. PRO-FITNESS SF1 ma prawo pozbawić Członka Klubu prawa członkostwa ze skutkiem natychmiastowym, w tej sytuacji Członek Klubu wskazany powyżej jest zobowiązany do zapłaty PRO-FITNESS SF1, w terminie 7 dni od dnia utraty członkostwa, kary umownej w wysokości 100 (słownie: sto złotych), która to zostanie potrącona z wierzytelnością o zwrot niewykorzystanych środków z opłaconego członkostwa. PRO-FITNESS SF1 ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej powyżej kary. PRO-FITNESS SF1 zastrzega sobie także prawo do nałożenia dożywotniego zakazu wstępu do swoich klubów;

d) Członek Klubu zobowiązuje się do stosowania się do przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu, a w szczególności instrukcji przekazywanych przez instruktorów i pozostałej obsługi Klubu;

e) Członek Klubu zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Klubu. Niedopuszczalne jest utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z Klubu innym członkom, a także jakiekolwiek formy ubliżania im lub grożenia, w tym używanie na ternie Klubu, pomimo uwag ze strony personelu Klubu, słów powszechnie przyjętych za obelżywe. Niedopuszczalne jest także zachowanie uwłaczające godności innych członków Klubu, w tym zachowania wulgarne i obsceniczne, a także będące przejawem rasizmu lub mające znamiona molestowania lub dyskryminacji z uwagi na rasę, religię lub płeć;

f) spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających oraz palenie tytoniu na terenie Klubu jest zabronione. Członkowie Klubu będący w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczani na teren Klubu.

g) filmowanie i fotografowanie w celach komercyjnych bez zgody PRO-FITNESS SF1 na terenie Klubu jest zabronione. PRO-FITNESS SF1 może uzależnić udzielenie zgody na filmowanie i fotografowanie od uiszczenia wynagrodzenia. Kontakt w sprawie udzielenia zgody: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

h) Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia na terenie Klubu zamiennego, krytego obuwia sportowego, przy czym w pomieszczeniach takich jak łazienki oraz pomieszczenia prysznicowe obuwia kąpielowego na gumowej, antypoślizgowej podeszwie;

i) Członek Klubu, ze względów higienicznych zobowiązany jest do posiadania i używania osobistego ręcznika na terenie;

j) Członek Klubu przed rozpoczęciem treningu zobowiązany jest do przygotowania miejsca do ćwiczeń tak aby ćwiczenia mogły odbywać się w sposób bezpieczny dla niego i otoczenia oraz sprawdzić czy nie ma innych przeszkód uniemożliwiających wykonywanie ćwiczeń.

k) PRO-FITNESS SF1 oraz instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki oraz kontuzje powstałe na ternie Klubu wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu przez Członków Klubu;

l) Członek Klubu jest zobowiązany do pozostawienia rzeczy w szafkach do tego przeznaczonych. Szafki należy zamknąć na klucz uniemożliwiając jej otwarcie. PRO-FITNESS SF1 nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Klubu, w miejscach do tego nieprzeznaczonych;

ł) zabrania się pozostawiania rzeczy w szafkach na okres przekraczający czas jednostkowego treningu, w czasie którego szafki powinny być zamknięte. Klient po skończonym treningu opuszczając Klub jest zobowiązany do zabrania ze sobą rzeczy z szafek.

m) szafki w Klubie są opróżniane i oczyszczane codziennie pomiędzy godziną 22:00-6:00 w czasie generalnego sprzątania szatni. Rzeczy pozostawione w szafkach będą deponowane na terenie Klubu i mogą zostać odebrane w Klubie w terminie 3 dni od dnia zdeponowania. Po upływie tego terminu uznaje się je za porzucone zgodnie z art. 180 kodeksu cywilnego i zostaną wyrzucone, zutylizowane bądź przekazane na cele charytatywne;

n) w sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem właściciel Klubu ma prawo do arbitrażowego podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania Klubu.

o) zabrania się prowadzenia na terenie Klubu bez zezwolenia PRO-FITNESS SF1 jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym prowadzenia szkoleń, warsztatów, treningów.

p) zabroniona jest sprzedaż treningów oraz ich prowadzenie przez inne osoby. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego punktu lub zachowania Członka Klubu sprzecznego z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, PRO-FITNESS SF1 ma prawo pozbawić Członka Klubu prawa członkostwa ze skutkiem natychmiastowym. Członek Klubu wskazany powyżej jest zobowiązany do zapłaty PRO-FITNESS SF1, w terminie 7 dni od dnia utraty członkostwa, kary umownej w wysokości 100 (słownie: sto złotych), która to zostanie potrącona z wierzytelnością o zwrot niewykorzystanych środków z opłaconego członkostwa. PRO-FITNESS SF1 ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej powyżej kary.

r) zabronione jest noszenie na terenie klubu odzieży z wyraźnym oznaczeniem nazw: „trener”, „trener personalny”, „trener akredytowany”, „instruktor”.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

11) Administratorem Danych Osobowych jest: Łukasz Izdebski F.U.H. PRO-FITNESS SF1, ul. Kowelska 10, 03-432 Warszawa.

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: PRO-FITNESS SF1, ul. Kowelska 10, 03-432 Warszawa.

- przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- telefonicznie: 693 203 542

12) Organem nadzorczym właściwym w sprawach dotyczących danych osobowych jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Członek Klubu lub inna zainteresowana osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

• listownie na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-183 Warszawa

• przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępna na: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

• poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• telefonicznie: (22) 531 03 00

13) Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a) świadczenia usług opisanych w Regulaminie.

b) w celu marketingowym.

c) w celu wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, do których należą:

  • zapewnienie bezpieczeństwa w Klubie (przede wszystkim Członkom Klubu ale także pracownikom) przy wykorzystaniu monitoringu,
  • kontaktowanie się oraz interakcja z Członkiem Klubu lub osobą zainteresowaną (choćby telefonicznie, pocztą elektroniczną, listownie lub odpowiadając na posty w mediach społecznościowych, które zostały skierowane do Administratora),
  • zarządzanie promocjami i konkursami, w których Członek Klubu lub osoba zainteresowana bierze udział,
  • dochodzenie lub obrona roszczeń lub praw Administratora lub podmiotu, który Administrator reprezentuje,
  • wypełnienie zobowiązań prawnych w tym wiążących Administratora nakazów władz i sądów.

14) Administrator nie podejmie decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, które mu udostępniono.

15) Administrator w celach wskazanych powyżej przetwarza dane osobowe, które zostały mu przez Członka Klubu lub osobę zainteresowaną udostępnione lub które zebrał w trakcie interakcji z Członkiem Klubu lub osobą zainteresowaną.

16) Do danych takich należą:

a) dane podawane do umowy członkowskiej w tym: imię, nazwisko, adres, PESEL lub numer dowodu osobistego, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, datę urodzenia

b) inne dane związane ze świadczeniem na rzecz Członka Klubu usług – np. dane dotyczące treningów, historii wizyt, dane dotyczące złożonych reklamacji, dane podawane w konkursach, wizerunek,

c) dane audiowizualne - nagrania związane z zabezpieczeniem mienia lub majątku, nagrywanie rozmów dla celów bezpieczeństwa lub celów dowodowych.

17) Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowią:

a) zgoda osoby, której dane są przetwarzane. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

b) uzasadniony interes Administratora.

c) niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (świadczenia przez Administratora usług).

18) Dane osobowe Administrator może przekazywać do innych zaufanych podmiotów, z którymi zawarł stosowne umowy. Są to podmioty, z którymi łączą Administratora umowy biznesowe i którzy świadczą na jego rzecz usługi, jak choćby dostawcy:

a) usług związanych z technologią (na przykład wsparcie stron www i innych systemów biznesowych, z których Administrator korzysta w celu dostarczania usług),

b) usług związanych z przechowywaniem, łączeniem i analizowaniem danych,

c) usług związanych z przetwarzanie płatności z kart kredytowych,

d) w zakresie świadczenia usług treningu personalnego,

e) usług kurierskich,

f) usług prawnych i innych wyspecjalizowanych usług, jak usługi z zakresu zapewnienia Członkom Klubu bezpieczeństwa.

19) Przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez prawo lub Administratora. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia Administratora z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

21) Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają je do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie.

22) Okres przetwarzania danych, zależy od celu, w jakim zostały zebrane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Administratora wewnętrznych regulacji, a także zgód i innych oświadczeń Członka Klubu lub osoby zainteresowanej. Zasadniczo dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań podjętych przez Członka Klubu lub osobę zainteresowaną ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do świadczenia usług– przez czas ich świadczenia, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

23) Członek Klubu czy osoba zainteresowana mają prawo:

a) żądania od Administratora dostępu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

b) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Administratora,

c) przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych, z tym, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna.

24) Członek Klubu lub osoba zainteresowana ma także prawo do cofnięcia udzielonych zgód lub upoważnień dotyczących przetwarzania danych osobowych. Uprawnienie to dotyczy także zgód na przetwarzanie przez Administratora danych w celu marketingowym lub upoważnień do przekazania danych innemu podmiotowi, których udzieliłeś Administratorowi w przeszłości. Wycofanie danej zgody, nie wpływa na prawo Administratora do przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia.

 

INNE POSTANOWIENIA

25) PRO-FITNESS SF1 ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia obiektu Klubu lub jego części, w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych działań, które okażą się niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Klubu i świadczenia usług na najwyższym poziomie.

26) Przed przystąpieniem po raz pierwszy do korzystania z usług Klubu, klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu.

27) W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub zachowania Członka Klubu sprzecznego z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, PRO-FITNESS SF1 ma prawo pozbawić Członka Klubu prawa członkostwa ze skutkiem natychmiastowym.

28) W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących funkcjonowania Klubu, pytań, skarg i zażaleń, czy wniosków prosimy o kontakt pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. PRO-FITNESS SF1 zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na wszelkie Państwa sugestie w terminie nie dłuższym niż 20 dni roboczych.

29) Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

30) Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Członek Klubu zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej www.silownia-sf1.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na tej stronie, co najmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych Członkowi Klubu w terminie 7 dni od momentu publikacji przysługuje prawo rezygnacji z członkostwa.

31) Zmiany Regulaminu, wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie wymagają publikacji zmienionego regulaminu.

Regulamin treningów personalnych

1. Warunkiem dopuszczenia do udziału w treningach personalnych jest złożenie wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez uczestnika zajęć oświadczenia o:

-braku przeciwwskazań lekarskich co do udziału w treningach lub braniu w nich udziału na własną odpowiedzialność,

-zapoznaniu się z treścią regulaminu i akceptowaniu go

2. Trenujący jest zobowiązany do poinformowania trenera personalnego o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, stanie zdrowia, celem dopasowania rodzaju ćwiczeń oraz ich intensywności do stanu zdrowia ćwiczącego.

3. W przypadku ujawnienia się nietypowych dolegliwości Trenującego podczas treningu może on zostać poproszony o dodatkową konsultację lekarską. W powyższym przypadku treningi mogą zostać zawieszone do czasu postawienia przez lekarza diagnozy.

4. Trening trwa 60 minut. Trenujący jak i Trener zobowiązani są do punktualnego stawienia się na umówione spotkanie. Zaleca się aby Trenujący zjawił się 15 min wcześniej w celu przygotowania się do treningu.

5. Trening personalny może zostać odwołany bez żadnych konsekwencji przez Trenującego i Trenera z 24 godzinnym wyprzedzeniem. W przypadku kiedy Trenujący nie poinformuje Trenera o odwołaniu umówionego treningu na 24 godziny przed rozpoczęciem treningu lub się na nim nie pojawi, trening personalny zostaje uznany za przeprowadzony. W przypadku kiedy Trener w czasie nie krótszym niż 24 godziny przed umówionym treningiem nie poinformuje Trenującego o odwołaniu treningu, klient otrzymuje 1 trening personalny gratis.

6. W przypadku niepojawienia się klienta na umówionym treningu personalnym, trening personalny zostaje uznany przez trenera za przeprowadzony.

7. W przypadku niepojawienia się trenera na umówionym treningu personalnym, klient otrzymuje 1 trening personalny gratis.

8. W przypadku spóźnienia się klienta na trening personalny, czas spóźnienia może zostać odliczony od regulaminowego czasu treningu.

9. Płatność za treningi jest dokonywana gotówką lub kartą płatniczą u trenera lub na recepcji. Terminy treningów są ustalane bezpośrednio z trenerem.

10. Opłaty za trening powinny być uiszczane z góry nie później niż w dniu rozpoczęcia pierwszego treningu.

11. W przypadku wykupienia pakietów treningowych okres ich ważności liczy się począwszy od dnia, w którym odbył się pierwszy trening.

12. Pakiety treningowe (4, 8, i 12 zajęć) są ważne 1 miesiąc od momentu wykupienia. Po tym czasie, nie wykorzystane treningi przepadają. W razie niemożliwości wykorzystania pakietu, można go podarować lub odsprzedać innej osobie.

13. Pakiety treningowe (16 i 24 zajęć) są ważne 2 miesiące od momentu wykupienia. Po tym czasie, nie wykorzystane treningi przepadają. W razie niemożliwości wykorzystania pakietu, można go podarować lub odsprzedać innej osobie.

14. Trenujący winien stawić się na trening w stroju sportowym, tj.: sportowe obuwie (kategorycznie zabronione jest trenowanie w klapkach), sportowe spodnie (dresy), sportowa koszulka.

15. Trenujący jest zobowiązany posiadać ze sobą ręcznik treningowy oraz wodę do uzupełniania płynów podczas treningu.

16. Trenujący ma obowiązek stosowania się do regulaminu klubu PRO-FITNESS SF1

17. PRO-FITNESS SF1 zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie treningów

   Akceptujemy karty sportowe

 

kart fitsport kart fitprofit

 kart multisportLogo Gymsteer

ikona pzu sport przezroczyste tlo 01

 

Akceptujemy także karty płatnicze 

 

platnicze

 


 

 

PRO FITNESS SF1

ul.Kowelska 10
03-432 Warszawa
www.silownia-sf1.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 693 20 35 42 

 

REGULAMIN PRO-FITNESS SF1

 

REGULAMIN TRENINGÓW PERSONALNYCH

 

WZÓR UMOWY CZŁONKOWSKIEJ

 

GODZINY OTWARCIA

Z OBŁUGĄ RECEPCJI

 

pon-pt:     11:00 - 15:30                        16:00 -  21:30

 

sb-ndz:       NIECZYNNE

 

GODZINY OTWARCIA

Z SAMODOSTĘPEM

 

pon-pt:     6:30 - 21:30                        

sb:              8:00  -  20:00

 

ndz:            NIECZYNNE

Poleć nas znajomym

 

wypelniacz poziomy